Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 01/03/2019


Artikel 1 Toepassingsgebied


1.1. Alle (uitgezonderd aankopen via alledingen.be) door WEBTEX MEDIA afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, ongeacht of het hierbij gaat om de levering van goederen, dan wel de levering van diensten. 1.2. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen WEBTEX MEDIA en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Behoudens schriftelijk akkoord van WEBTEX MEDIA, zijn al de bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. 1.3. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.  

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst


2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege WEBTEX MEDIA. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door WEBTEX MEDIA zijn bevestigd. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. 2.2. De ondertekenaar van een bestelbon voor de klant verbindt zich solidair met de rechtspersoon, in wiens naam hij handelt. 2.3. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door WEBTEX MEDIA. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming, tenzij WEBTEX MEDIA een hogere schade aantoont. 2.4. Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van WEBTEX MEDIA. WEBTEX MEDIA is in dit geval gerechtigd de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 2.5. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.
 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst


3.1. WEBTEX MEDIA besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor WEBTEX MEDIA, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. 3.2. De klant bezorgt WEBTEX MEDIA in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan WEBTEX MEDIA zijn verstrekt, heeft WEBTEX MEDIA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren. 3.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. WEBTEX MEDIA behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.  

Artikel 4 Prijs


4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door WEBTEX MEDIA. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan. 4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

Artikel 5 Betaling


5.1. De facturen van WEBTEX MEDIA zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, op het ogenblik van de ontvangst van de goederen en/of diensten 5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. 5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft WEBTEX MEDIA het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling. 5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7.1, dient de klant de facturen van WEBTEX MEDIA, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.  

Artikel 6 Overmacht


6.1. Indien WEBTEX MEDIA de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft WEBTEX MEDIA het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant. 6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van WEBTEX MEDIA opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht om te leveren, dan wel haar verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. 6.3 Indien WEBTEX MEDIA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is WEBTEX MEDIA gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 7 Aansprakelijkheid


7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de definitieve oplevering van de producten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. 7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft WEBTEX MEDIA de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen. 7.3. De schadevergoeding waartoe WEBTEX MEDIA op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op een dergelijke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen. 7.4. WEBTEX MEDIA zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.  

Artikel 8 Overdracht van rechten


8.1. De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens WEBTEX MEDIA heeft voldaan. WEBTEX MEDIA behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke WEBTEX MEDIA niet zou hebben gecontracteerd. WEBTEX MEDIA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan WEBTEX MEDIA tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt opzichtens de derde. Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz. 8.2. Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering. 8.3. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt in de vestiging van WEBTEX MEDIA en op risico van de klant.  

Artikel 9 Intellectuele eigendom


9.1. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten en bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van WEBTEX MEDIA. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van WEBTEX MEDIA. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of doorgegeven. 9.2. De volle eigendom van door WEBTEX MEDIA verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft bij WEBTEX MEDIA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. 9.3. WEBTEX MEDIA is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 10 Geschillenregeling


10.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door WEBTEX MEDIA van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten. 10.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met WEBTEX MEDIA afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBTEX MEDIA. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn. 10.3. Een eventueel in gebreke blijven van WEBTEX MEDIA om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren. 10.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 10.5. In de relatie tussen WEBTEX MEDIA en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door WEBTEX MEDIA worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement TONGEREN onverminderd het recht voor WEBTEX MEDIA om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant. Er wordt geen toepassing gemaakt van het Weens Koopverdrag. 10.6. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de klant.